Producenci

WAŻNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE
UBEZPIECZENIA ROWERU OD KRADZIEŻY DLA KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE


Szanowny Kliencie
Poniżej znajdziesz najważniejsze dla Ciebie informacje dotyczące Ubezpieczenia Roweru od
Kradzieży dla Klientów Credit Agricole w Link4, a także szereg przydatnych informacji o samej
firmie Link4. Pamiętaj, że dokumentem wiążącym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU).
 Umowę ubezpieczenia zawarła z Link4 Credit Agricole Bank Polski SA (Credit Agricole) na
rzecz osób, które po dniu 29 marca 2019 roku zawarły z Credit Agricole umowę kredytu,
której przedmiotem jest udzielenie kredytu na zakup nowego roweru w sklepie
współpracującym z Credit Agricole. Credit Agricole jest też zobowiązane do zapłaty składki
ubezpieczeniowej. Credit Agricole jako ubezpieczający nie otrzymuje wynagrodzenia lub
innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony
ubezpieczeniowej.
 Ubezpieczenie Roweru od Kradzieży chroni Twój rower przed utratą w wyniku kradzieży z
włamaniem, kradzieży zwykłej lub rabunku. Pamiętaj, żeby sprawdzić w OWU jaki jest
szczegółowy zakres ochrony i jak definiujemy poszczególne zdarzenia.
 Jeżeli zdarzy Ci się wypadek objęty ochroną, to Link4 wypłaci Ci kwotę odpowiadającą cenie
roweru w dniu zakupu. Sprawdź w OWU szczegółowe zasady wypłaty odszkodowań.
 Prawo do odszkodowania przysługuje Tobie.
 Maksymalną wysokość odszkodowania wypłaconego przez Link4 za utratę roweru określa
suma ubezpieczenia, która z kolei jest równa cenie Twojego roweru w dniu zakupu.
 Pamiętaj, że ubezpieczenie nie zadziała zawsze. Istnieją pewne przypadki, gdy nie będziemy
mogli zapłacić Ci odszkodowania, np. gdy kradzież wydarzy się poza granicami Polski,
skradzione zostaną jedynie elementy roweru czy, w przypadku Kradzieży zwykłej,
pozostawisz rower nieprzymocowany za pomocą zabezpieczenia rowerowego do stojaka
rowerowego lub innej stałej konstrukcji. Nie dostaniesz odszkodowania także wtedy, gdy
zdarzenie powodujące szkodę nie jest wskazane w OWU jako objęte ochroną. Sprawdź
dokładnie w OWU wszystkie przypadki wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności
Link4.
 Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy od dnia nabycia roweru. Pamiętaj, że ochrona po
tym okresie wygasa i nie ma możliwości jej przedłużenia.
 W każdym momencie w okresie ochrony ubezpieczeniowej możesz z niej dobrowolnie
zrezygnować. W tym celu wystarczy, że wyślesz na adres Link4 pisemne oświadczenie.
Pamiętaj, że jeżeli poniesiesz szkodę po rezygnacji z ubezpieczenia, nie dostaniesz za nią
odszkodowania.
 Jeżeli zdarzy Ci się szkoda, w pierwszej kolejności poinformuj Policję, a następnie zadzwoń
jak najszybciej pod numer 22 444 44 44.
 Jeżeli będziesz miał zastrzeżenia w stosunku do usług świadczonych przez Link4 możesz
złożyć reklamację: w formie pisemnej (doręczyć osobiście albo przesyłką pocztową na adres
Link4), ustnie (telefonicznie albo osobiście) lub w formie elektronicznej za pomocą
formularza reklamacyjnego znajdującego się w serwisie internetowym Link4 (www.link4.pl).
Reklamację możesz także złożyć agentowi ubezpieczeniowemu działającemu w imieniu lub
na rzecz Link4, pod warunkiem złożenia jej w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
Rozpatrzymy ją bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona w terminie
dłuższym, przy czym nie może on przekroczyć 60 dni - w takim przypadku poinformujemy
Cię o przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz
przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji powiadomimy
Cię w formie pisemnej, wysyłając odpowiedź przesyłką pocztową, chyba że zaznaczysz iż
odpowiedź chciałbyś otrzymać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na stronie
www.link4.pl możesz znaleźć szczegółowy regulamin. Masz też prawo rozpatrzenia sporów
wynikających z umowy ubezpieczenia przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru
Finansowego (www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny), a w przypadku osób
fizycznych - także prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika
Finansowego oraz prawo do rozpatrzenia sporów wynikających z umowy ubezpieczenia w
drodze pozasądowego postępowania prowadzonego przy Rzeczniku Finansowym
(www.rf.gov.pl). Konsumenci mają dodatkowo możliwość wystąpienia o pomoc do Miejskich
i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
 Link4 działa na podstawie licencji wydanej przez Ministra Finansów. Nadzór nad
działalnością Link4 sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
 Umowa ubezpieczenia jest zawarta według prawa polskiego i takie też prawo ma
zastosowanie w stosunkach pomiędzy Link4 a Ubezpieczającymi, Ubezpieczonymi lub
uprawnionymi z umowy ubezpieczenia. W relacjach z tymi osobami, w związku z realizacją
umowy stosowany jest język polski.
 Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według
przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub
spadkobiercy uprawnionego z Umowy ubezpieczenia.
Pamiętaj! Zapoznaj się z OWU, w których znajdziesz wszystkie obowiązki wynikające z objęcia
ochroną ubezpieczeniową Twojego roweru i prawa przysługujące Ci jako ubezpieczonemu.


Nowe produkty

» Brak nowych produktów na tą chwilę

Polecamy ciekawy blog rowerowy

Newsletter

PayPal